_PRINT 
logo.gif

ข่าว : สวนทุเรียนทรายขาวในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนทุเรียนทรายขาวในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
สวนทุเรียน ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านทรายขาว หมู่ที่ 3 ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
มีต้นทุเรียน 7 พันธุ์ ได้แก่ 1. พันธุ์กบแม่เฒ่า จำนวน 1 ต้น 2. พันธุ์กบเล็บเหยี่ยว จำนวน 1 ต้น 3. พันธุ์ก้านยาวเมืองนนท์ จำนวน 1 ต้น 4. พันธุ์ชายมะไฟ จำนวน 4 ต้น 5. พันธุ์กำปั่นแดง จำนวน 1 ต้น 6. พันธุ์หมอนทอง จำนวน 8 ต้น (ปลูกใหม่ ทดแทนของเดิมที่ตาย จำนวน 2 ต้น) ผลการดำเนินงาน ปี 2558 – 2559 จังหวัดปัตตานี ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เก็บผลผลิตทุเรียนจากสวนทุเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปี 2558 จำนวน 400 กิโลกรัม นำไปทูลเกล้าถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) แผนการดำเนินงาน ปี 2560 จังหวัดปัตตานี ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี ดำเนินการขยายพันธุ์ทุเรียนทรายขาวสายพันธุ์เมืองนนท์จากสวนทุเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยวิธีการเสียบยอด โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจำนวน 25,000 บาท จากจังหวัดปัตตานี

ข่าวโดย : ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่อง
อ่าน 350 ครั้ง
วันที่ 07 ตุลาคม 2559
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 10:12:41:AM