_PRINT 
logo.gif

ข่าว : สวนลองกอง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนลองกอง
สวนลองกองของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อยู่ในพื้นที่บ้านข่าลิง หมู่ที่ 1 ตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี ห่างจากที่ว่าการอำเภอทุ่งยางแดงระยะทาง 7 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดปัตตานี ประมาณ 40 กิโลเมตร
ผลการดำเนินงาน ปี 2558 – 2559 ตัดแต่งต้นลองกอง และใส่ปุ๋ยต้นลองกองหลังการเก็บเกี่ยว พร้อมทั้งทดลองตัดแต่งทำสาวต้นลองกอง จำนวน 6 ต้น โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานีร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งยางแดง พัฒนาปรับปรุงสวนลองกอง และปลูกต้นลองกองทดแทนต้นเดิม จำนวน 28 ต้น (ครั้งที่1 จำนวน 21 ต้น และครั้งที่ 2 จำนวน 7 ต้น) โดยอำเภอทุ่งยางแดง พร้อมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งยางแดง กองกำลังในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการปรับปรุงระบบน้ำสวนลองกอง ตามโครงการปรับปรุงและดูแลสวนลองกองสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี โดยใช้งบประมาณจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2559 จำนวนเงิน 98,000 บาท

ข่าวโดย : ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่อง
อ่าน 248 ครั้ง
วันที่ 07 ตุลาคม 2559
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 10:11:23:AM