_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต
ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต
ตามประกาศสำนักพระราชวัง ได้มีประกาศลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรตค นั้น
ในการนี้ จังหวัดปัตตานี จึงขอให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง ดำเนินการ ดังนี้ 1. ให้สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ และสถานศึกษาทุกแห่ง ลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา 30 วัน 2. ให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของรัฐไว้ทุกข์มีกำหนด 1 ปี ตั้งแต่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป 3. ให้งดการจัดงานรื่นเริง เป็นเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

ข่าวโดย : ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่อง
อ่าน 236 ครั้ง
วันที่ 14 ตุลาคม 2559
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 10:10:40:AM