_PRINT 
logo.gif

ข่าว : แนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ
แนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ
“แนวทางการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ” เป็นการน้อมนำศาสตร์พระราชา ซึ่งประกอบด้วย หลักการทรงงานและโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานวงศ์ทุกพระองค์ องค์ความรู้ตามพระราชดำริ ๖ มิติ (น้ำ ดิน เกษตร พลังงานทดแทน ปา สิ่งแวดล้อม) ที่สอดคลองกับภูมิสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์ความรู้ที่เป็นสากลการด ำเนินงาน ตามกระบวนการเข้าใจ เข้าถิง พัฒนา ให้ประชาชนเขามามีส่วนร่วมคิด ร่วมทำและยึดพื้นที่เปนหลกในการดำเนินงาน (Area-base Development Approach) ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม


ข่าวโดย : ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่อง
อ่าน 396 ครั้ง
วันที่ 09 พฤศจิกายน 2559
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 10:12:30:AM